Ei kilpailutukselle – Kyllä Ihmisoikeuksille!

Lisännyt Sosped säätiö

Ihminen ei ole kauppatavaraa.

Sami Helteen ja Kari Aallon kansalaisaloite kehitysvammaisten palvelujen kilpailuttamisen lopettamiseksi Suomessa. Lue tiedote pdf-muodossa: Tiedote: Ei kilpailutukselle

Ei kilpailutukselle on Sami Helteen ja Kari Aallon tekemä kansalaisaloite, joka vaatii että kaikki kehitysvammaisia ihmisiä koskevat palvelut jätetään kokonaan valtion ja kuntien kilpailutuksen ulkopuolelle.

Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/592

Ei kilpailutukselle on myös kampanja kehitysvammaisten palveluiden kilpailuttamisen lopettamiseksi. Kampanja tukee Sami Helteen ja Kari Aallon kansalaisaloitetta. Kansalaisaloitteen tavoitteena on keräämällä 50 000 nimeä herättää laajaa keskustelua niin eduskunnassa kuin kansalaisten keskuudessa kehitysvammaisten oikeuksista ja asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Ei kilpailutukselle on Suomen ensimmäinen kehitysvammaisten henkilöiden tekemä kansalaisaloite. Sami Helle, Kari Aalto ja heidän yhtyeensä Pertti Kurikan nimipäivät ovat tunnettuja ympäri maailmaa musiikkinsa ja heistä kertovan Kovasikajuttu -dokumenttielokuvan kautta.

Lisätietoja:
Markus Vähälä
Kampanjan tukihenkilö
puh. 0503461011
www.eikilpailutukselle.com
facebook.com/eikilpailutukselle
twitter.com/eikilpailutukse
info@eikilpailutukselle.com

1. Sami Helteen ja Kari Aallon kansalaisaloite

Vaadimme, että kaikki kehitysvammaisia ihmisiä koskevat palvelut jätetään kokonaan valtion ja kuntien kilpailutuksen ulkopuolelle. Tämä vaatii muutoksia hankintalakiin. Siksi haluamme, että eduskunta muuttaa lakeja tai laatii uusia lakeja mahdollisimman nopeasti, jotka estävät kehitysvammaisten tarvitsemien palvelujen kilpailuttamisen.

Kehitysvammaisille kuuluu samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillekin. YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus, EU:n perusoikeuskirja ja Suomen perustuslaki julistavat kaikkien ihmisten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Nämä kuuluvat myös kehitysvammaisille ihmisille. Nyt kehitysvammaisten tasa-arvoista elämää ja ihmisoikeuksia uhkaa kehitysvammaisten palvelujen kilpailuttaminen. Kilpailuttamisessa raha ratkaisee, kehitysvammaisten sekä meidän omaistemme ja ystäviemme ääntä ei kuulla.

Emme pelkää muutosta parempaan. Näin tapahtuu kehitysvammaisten kohdalla kuitenkin kovin harvoin. Hyväksi koettuja palveluja, joihin olemme tottuneet ja oppineet, ei tule muuttaa huonommiksi vain siksi, että niillä on halpa hinta. Halpa hinta ei ole hyväksyttävä perustelu kehitysvammaisten ihmisten palveluille. Halpa hinta aiheuttaa kehitysvammaisille huonon elämän. Näin ei pidä koskaan olla. Täytyy muistaa, että myös kilpailutus maksaa aikaa ja rahaa.

Kehitysvammaisten ihmisten pitää saada itse osallistua, vaikuttaa ja tehdä päätöksiä asumiseen, työ- ja päivätoimintaan ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Jokaisella on oikeus asua, työskennellä ja elää rauhassa. Asumiseen, työntekoon ja vapaa-aikaan kuuluvia asioita ei pidä jatkuvasti kilpailutuksen myötä muuttaa. Rakentaminen vie aikaa, rikkominen käy nopeasti.

Emme pelkää muutosta, vaan sitä että meitä ei kuulla, emme voi vaikuttaa omaan elämäämme ja että tuki, jota tarvitsemme tasa-arvoiseen elämään vähenee tai sen laatu tulee huonommaksi. Meistä kehitysvammaisten palvelujen kilpailuttaminen osoittaa, että meistä ei välitetä ja että meitä ei haluta mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan tasa-arvoisina ihmisinä.

Ihmisarvoista ei saa säästää, tämän sanoo jo Suomen perustuslakikin. Huonon ja halvan ostaminen on meidän suomalaisten oma juttu. Tähän meitä eivät pakota EU eivätkä meidän suomalaisten omat lait. Monissa maissa ihmiset ovat päättäneet, että kehitysvammaisten palveluja ja sosiaalipalveluja ei kilpailuteta. Me suomalaiset voimme tehdä saman päätöksen.

Meistä tuntuu siltä, että kehitysvammaisten palvelujen kilpailuttaminen on syrjintää. Käytetään talouden kieltä ja kilpailutusta siihen, että kehitysvammaisia ja muita ihmisiä syrjitään. Kilpailuttaminen on syrjimisen uusi kieli. Meidän aloitteemme on tätä kaikkea vastaan.
Meidän tulisi tulla yhteen, niin eduskunnan kuin meidän tavallisten suomalaisten. Meidän tulisi istua alas rauhassa ja miettiä yhdessä, miten meidän kaikkien olisi hyvä olla. Meidän tulisi ratkaista ongelmiamme yhdessä. Ei niin, että joku meitä ylempänä sanoo, miten asiat tehdään. Tavaroita voi kilpailuttaa, mutta ei koskaan ihmisiä. Kahvikupilla on hinta, mutta ei ihmisellä. Ihmisille ja ihmiselämälle ei tule laittaa hintalappuja. Ihminen ei ole kauppatavaraa.

2. Kokoelma otteita kilpailutuksen ongelmista Suomessa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamisen ja ulkoistukseen liittyvän hankintamenettelyn vaikutuksista asiakkaan asemaan on käyty keskusteluja koko sen ajan, jolloin palveluja on tuotettu ulkopuolisten ostopalveluyritysten toimesta. Erityisesti on ollut esillä kilpailutuksen aiheuttamia ongelmia, kuten kilpailutuksen aiheuttamat vammaisten hoitopaikkojen muutokset.

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen artiklan 19 mukaan vammaisilla ihmisillä on oikeus valita asuinpaikkansa ja asuinkumppaninsa, ja heillä tulee olla riittävästi palveluja, jotka tukevat osallistumista oman lähiyhteisön toimintaan. Kilpailutuksella alas saadut hinnat ja samassa yhteydessä minimiin poljettu laatu uhkaavat entisestään heikentää kehitysvammaisten ihmisten ihmisoikeuksia. Ihmisarvoinen kohtelu edellyttää, että kehitysvammaista palvelun käyttäjää kuullaan ja hänen mielipiteillään, toiveillaan ja tarpeillaan on vaikutusta silloin, kun hän valitsee asumispalvelua. Lähde: http://www.kehitysvammaliitto.fi/fin/kehitysvammaisten-palvelujen-kilpailutus-polkee-laatua/

Vammaispalvelulaki velvoittaa viranomaisia kuulemaan palvelun käyttäjiä ennen päätöksiä. Samoin sosiaalihuollon asiakaslaki velvoittaa käyttäjän kuulemiseen palveluita suunniteltaessa. Hankintalaki ei ota lainkaan näitä erityislakien säännöksiä huomioon ja lain soveltamiskäytännöissä tämä on havaittavissa. Tuleva palvelun käyttäjä rinnastuu tavaraan, jolla ei ole ääntä eikä tarpeita. Lähde: http://www.kehitysvammaliitto.fi/fin/kehitysvamma-alan-asumisen-neuvottelukunnan-kannanotto-hankintalain-muuttamiseksi/

Kehitysvammaisten asumispalvelujen kilpailutuksessa hinta ratkaisee ja laatu kärsii. Palveluntuottajia kilpailuttavat kunnat suosivat halpaa hintaa, ja yksityiset palveluntuottajat tinkivät laadusta saadakseen hinnat alas. Markkinoiden rakentamisesta on tehty sekä lainsäädännön että kilpailutuskäytännön ykkösprioriteetti ennen kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä intressejä. Suomi poikkeaa tässä suhteessa merkittävästi muista kehittyneistä länsimaista. Palveluiden käyttäjien oikeudet ovat täysin alimitoitettuja suhteessa muihin toimijoihin. Lähde: http://www.kehitysvammaliitto.fi/fin/kehitysvammaisten-palvelujen-kilpailutus-polkee-laatua/

Palveluiden kilpailuttaminen johtaa tilanteisiin ja toimintakäytäntöihin, joissa palvelut tuotetaan niin alhaisin resurssein, että niitä ei ole mahdollista toteuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Ihmisen perus- ja ihmisoikeudet ovat perustavanlaatuisia luovuttamattomia oikeuksia, joita ei voi loukata. Nykyinen hankintalain soveltamiskäytäntö polkee erityisesti vammaisten ja muiden erityisen heikossa asemassa olevien ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia. Hankintalaki ei sisällä mitään oikeussuojakeinoja hankinnan perustella käyttäjiksi tuleville ihmisryhmille. Kehitysvammaiset henkilöt ja heidän läheisensä eivät voi hakea muutosta hankintalain perusteella. Kunnallisvalitus on täysin riittämätön keino hankintapäätöksen jälkeen hankintapäätökseen vaikuttamiseksi. Se kohdistuu sitä paitsi prosessiin, ei ihmisten oikeuksien valvontaan. Aikaa valituksen tekoon päätöksestä on 14 vrk eikä palvelu ole alkanut tai edes alkamassa siinä ajassa. Lähde: http://www.kehitysvammaliitto.fi/fin/kehitysvamma-alan-asumisen-neuvottelukunnan-kannanotto-hankintalain-muuttamiseksi/

Kehitysvammaisten ja muiden erityisryhmien palvelujen kilpailutus ei toimi, koska klassinen kilpailuttamisen malli ei välttämättä tunnista monimutkaisia sosiaalipalvelujen prosesseja. Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten palvelut, esim. kehitysvammaisten asumispalvelut, on turvattava ja toteutettava perustuslain mukaisesti. Lähde: http://www.savas.fi/userfiles/file/opinnaytetyot/ProGradu_KirsiManninen.pdf

3. Ihmisiä joilta voi kysyä:

Sami Helle, Kari Aalto ja aloitekampanjan tukihenkilö Markus Vähälä
p.050 346 1011 tai 041 4833365
info@eikilpailutukselle.com

Kehitysvammaisia koskevissa asioissa parhaita asiantuntijoita ovat kehitysvammaiset henkilöt itse. Kokemuspuhujia tavoittaa mm. Me Itse ry:n kautta. Sami Helle on ollut mukana perustamassa kehitysvammaisten ihmisten järjestöä, jonka perusajatuksena on että kehitysvammaiset ihmiset ajavat itse omia ja yhteisiä asioitaan. Yhdistys toimii koko maassa ja siinä on lähes tuhat jäsentä.

Tukihenkilö Merja Hakala
Me Itse ry
p. 0400 426 535
meitse@meitse.fi
www.meitse.fi

Käsikynkkä-projekti alkoi
siksi, että monet tahot
tarvitsivat tietoa
kehitysvammaisten ihmisten
asioista suoraan heiltä itseltään. Myös kehitysvammaiset ihmiset halusivat kertoa omista asioistaan muille. Puhujat kertovat omista elämänkokemuksistaan ja
 muista heille tärkeistä aiheista.

Projektityöntekijä Sirkka Nikulainen
Me Itse ry
Käsikynkkä-projekti
p. 050 465 4656
sirkka.nikulainen@meitse.fi
http://www.kvtl.fi/fi/me-itse/ajankohtaista/kasikynkka-projekti/

Toiminnanjohtaja Markku Virkamäki
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
p. 0207 713 501
markku.virkamaki@kvps.fi

Koulutus ja vaikuttaminen -yksikön johtaja Susanna Hintsala
Kehitysvammaliitto
p. 09 3480 9254 tai 040 741 6179
susanna.hintsala@kvl.fi

Puheenjohtaja Jyrki Pinomaa
Kehitysvammaisten tukiliitto ry
Toimitusjohtaja Asumispalvelusäätiö ASPA
p. 0400 462 705
jyrki.pinomaa@aspa.fi

Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen
Euroopan parlamentin jäsen
sirpa.pietikainen@ep.europa.eu
p. 050 4666 22

4. Taustatietoa aiheesta

HS Veera Jussila 21.7.2013: Kuka kuuntelee kehitysvammaista?
Kehitysvammaisten palvelusäätiö: Hankintalain ongelmat
Kehitysvammaisten asumisen neuvottelukunta: Kansalainen hankintalain hetteikössä
Kehitysvammaliitto: Kehitysvammaisten palvelujen kilpailutus polkee laatua
Kehitysvammaisten palvelusäätiö, toiminnanjohtaja Markku Virkamäen blogi
Kehitysvammaisten tukiliitto ry: Me Itse ry
Kehitysvammaisten tukiliitto ry: Tärkeimmät lait
Kehitysvammahuollon tietopankki: Vammaispalvelulaki
Kehitysvammahuollon tietopankki: Ihmisoikeuslait
Sosiaali- ja terveysministeriö: Artikkeli
Suomenmaa: Uutisartikkeli (24.2.2013)
Sirpa Pietikäinen, kirjoituksia:
http://www.sirpapietikainen.net/2013/08/suojeluvastuu-perusoikeuksista/
http://www.sirpapietikainen.net/2013/07/eun-kolmas-aikakausi/
http://www.sirpapietikainen.net/2013/07/euroopan-unionin-pitaa-olla-myos-ihmista-varten/
http://www.sirpapietikainen.net/2013/07/pietikainen-komission-keskitettava-huomionsa-vaaristaviin-valtiontukiin/
http://www.sirpapietikainen.net/2013/07/paivani-pyoratuolissa-helppo-liikkua/
http://www.sirpapietikainen.net/2013/06/suomi-tulkitsee-kolmannen-sektorin-hengilta/


v2