Mahdollisuuksien Marilyn

Mahdollisuuksien Marilyn

Kainuun Kulttuuripaja Marilynin hankevastaava Jaana Vanhala teki opinnäytetyönsä Centria Ammattikorkeakouluun työstään ja työpaikastaan. Aiheena ohjattu toiminnallinen vertaistuki ja sen vaikuttavuus.

Alla tiivistelmä. Koko opinnäytetyön voi lukea täältä.

Mahdollisuuksien Marilyn – opinnäytetyön yhteistyökumppanina oli Sosped säätiö ja sen hallinnoima Nuorten Kulttuuripaja -hanke. Nuorten Kulttuuripajat ovat kolmella paikkakunnalla. Lohjan Kulttuuripaja on Lohjalla, Tampereen Kulttuuripaja Virta on Tampereella ja Kainuun Kulttuuripaja Marilyn on Kajaanissa. Tässä opinnäytetyössä tutkimuspaikkana oli Kainuun Kulttuuripaja Marilyn. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Kajaanissa Kulttuuripajatoimintaan osallistuvat 18-35 vuotiaat mielenterveyskuntoutujat.

Opinnäytetyön aiheen valinta perustuu mielenterveyskuntoutujan fyysisessä, psyykkisessä ja sosiaalisessa toimintakyvyssä tapahtuneisiin muutoksiin. Opinnäytetyön tavoitteena on antaa tutkittua tietoa ohjatun toiminnallisen vertaistuen vaikuttavuudesta mielenterveyskuntoutujan toimintakykyyn. Opinnäytetyö on kvantitatiivinen ja tuloksena syntyi vaikuttavuustutkimus. Tutkimus tehtiin sosiaalisen kuntoutuksen tarkastelun apuvälineeksi.

Toimintakyvyllä on olennainen vaikutus mielenterveyskuntoutujan kuntoutumisprosessiin. Ohjatulla toiminnallisella vertaistuella voidaan tukea mielenterveyskuntoutujaa yksilön omista lähtökohdista. Monialainen työskentely vaatii eri sektoreiden välistä yhteistyötä. Nuorten Kulttuuripajan ohjattu toiminnallinen vertaistuki on vahvuuslähtöinen toimintamalli. Mallissa ei keskitytä sairaudesta kuntoutumiseen. Vertaisuus löytyy mielenterveyskuntoutujien omista mielenkiinnonkohteista ja halusta toimia yhdessä.

Ohjatun toiminnallisen vertaistuen todettiin vaikuttavan positiivisesti mielenterveyskuntoutujan fyysiseen, psyykkiseen sekä sosiaaliseen toimintakykyyn. Mielenterveyskuntoutujan taidoissa ja tulevaisuuden suunnitelmissa havaittiin selvää kasvua. Osallisuus lisäsi fyysisen ja psyykkisen voimaantumisen tunnetta. Uusien ihmissuhteiden ja mielekkään tekemisen todettiin tuovan uusia ystävyyssuhteita. Usean kohdalla toimeentulo selkiytyi ja palkkatyöhön tai opiskeluun motivoituminen kasvoi. Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että Nuorten Kulttuuripajan ohjattu toiminnallinen vertaistukimalli vaikutti mielenterveyskuntoutujan toimintakykyyn sen eri osa-alueilla merkittävästi.

Lue koko opinnäytetyö täältä.

Jaanan kanssa yhteyksiin pääsee seuraavin keinoin:

Jaana Vanhala
etunimi.sukunimi@sosped.fi
044 294 6518


v2