Mitä ReAktori teki vuonna 2015

Mitä ReAktori teki vuonna 2015

Ydintulokset 2015

 • Toiminta Jyväskylän klubitalon kulttuuripajalla on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. 
 • Hankkeeseen on palkattu kaksi työntekijää. 
 • Ensimmäiset vertaisohjaajat ovat saaneet
  koulutuksen. 
 • Ryhmätoiminta on käynnistynyt.

Toiminnan tarkoitus ja päämäärät

ReAktori-hanke pyrkii tarjoamaan nuorille mielenterveyskuntoutujille tukea, joka auttaa heitä parantamaan arjen hallinnan taitoja, opiskelussa ja työelämässä tarpeellisia taitoja sekä löytämään uusia ihmissuhteita ja mielekästä elämänsisältöä. Klubitaloille hanke tuottaa uuden toimintamuodon, tarjoamalla nykyisille jäsenille mahdollisuuden ryhtyä vapaaehtoisuuden pohjalta vertaisohjaajaksi nuorille aikuisille (18-35-v.) suunnattuihin toiminnallisiin ryhmiin. Julkiselle palvelujärjestelmälle hanke tarjoaa mahdollisuuden osallistua uudenlaisen nuoria mielenterveyskuntoutujia palvelevan toimintamuodon kehittämiseen ja hyödyntämiseen jatkossa.

Tavoitteena on, että nuoret kuntoutujat löytävät opiskelu-, työ- ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia, jotka vahvistavat heidän identiteettiään osaavina, pärjäävinä ja tarpeellisina kansalaisina suomalaisessa yhteiskunnassa. ReAktori-hankkeen kautta he saavat mahdollisuuden etsiä ja löytää itselleen luontevia välineitä kuntoutumiseensa toiminnallisen vertaistuen avulla. Klubitalo tarjoaa nuorille heidät kunnioittavasti kohtaavan ja heidän tarpeitaan kuuntelevan yhteisön.

Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa, että nuoret aikuiset kuntoutujat saavat riittävästi yksilöllistä tukea löytääkseen omat voimavaransa ja saadakseen ne käyttöön omien elämäntavoitteidensa toteuttamiseksi.

Konkreettisesti hankkeen aikana on tarkoitus

 • Kehittää Klubitaloille toimintaa, joka innostaa osallistumaan myös niitä nuoria mielenterveyskuntoutujia, jotka eivät aiemmin ole kokeneet sisällön tai toimintatapojen vastanneen omia tarpeitaan.
 • Kouluttaa Klubitalon jäseniä ja myös talon ulkopuolelta tulevia vertaisia ohjaajiksi erilaisiin toiminnallisiin ryhmiin.
 • Ohjata nuoria toimintoihin ja toimintaympäristöihin, joissa muutkin nuoret toimivat.
 • Etsiä yhdessä nuorten kanssa sopivia opiskelu- ja työpaikkoja, työkokeilupaikkoja ja
  muita jatkopolkuja, jotka parhaalla mahdollisella tavalla tukevat nuoren omanelämän hallintaa ja tyytyväisyyttä siihen.

Toteutuneet tavoitteet 2015

Jyväskylän kulttuuripajan käynnistäminen
Jyväskylän kulttuuripaja Trombiin on palkattu kaksi työntekijää, jotka on koulutettu ja perehdytetty kulttuuripajamalliin sekä klubitalon toimintaperiaatteisiin. Vertaisohjaajia on koulutettu yhdeksän, ja he ovat sitoutuneet kulttuuripajan toimintaan ja sen kehittämiseen omalla panoksellaan.

Ryhmätoiminnot
Vertaisohjaajat ovat ohjanneet viikoittain noin viittä erilaista ryhmää. Ryhmien teemat ovat olleet improvisaatioteatteri, luonto, musiikki ja kädentaidot. Vertaisohjaajat ovat itse suunnitelleet, toteuttaneet ja kehittäneet ryhmätoimintoja yhdessä ammattihenkilöstön kanssa. ReAktorin arjessa on pyritty monipuolisuuteen ja aktiiviseen yhteistyöhön kolmannen sektorin ja kuntapuolen kanssa. Ryhmät ovat kokoontuneet ensisijaisesti hankkeen omissa tiloissa klubitalolla, mutta myös yhteistyökumppanien tiloissa. Esimerkiksi bändiryhmä on kokoontunut viikoittain Jyväskylän nuorisotoimen tiloissa Veturitalleilla.

Yhteistyö klubitalon ja kulttuuripajan välillä
Yhteistyörakenteita klubitalon ja kulttuuripajan välille ollaan luotu, ja toimintamallien intergroituminen on edelleen käynnissä. Verkostoituminen yhteistyötahojen kanssa on käynnistynyt hyvin, ja sitä kautta pyritään saamaan toimintaa tunnetuksi Jyväskylän alueella sekä saamaan uusia nuoria aikuisia mukaan toimintaan.

Projektin hallinta
Ohjausryhmän kokoaminen Jyväskylässä on aloitettu, ja jatkorahoitusneuvottelut kunnan kanssa käynnistetään ensi vuoden puolella. Jyväskylän yliopiston sosiaalityön maisteriopintojaan suorittava opiskelija on päättänyt tehdä pro-gradu tutkielmansa toiminnallisten vertaisryhmien vaikutuksista osallistujiin. Syksyn aikana tutkielmaa on ideoitu yhdessä opiskelijan kanssa ja hän on edennyt työssään suunnitelman mukaisesti.

Porin kulttuuripaja
Porin kulttuuripajan työntekijät on valittu yhteistyössä Klubitalo Sarastuksen kanssa, ja työntekijät aloittavat työnsä vuoden 2016 alussa. Yhteistyösuunnitelmia klubitalon kanssa on jo tehty ja kulttuuripajatoiminnan markkinointi on klubitalon toimesta jo alkanut.

ReAktorissa työskenteli vuonna 2015 hankepäällikkö Rauni Koikkalainen, hankevastaava Panu Koskimies ja hankesuunnittelija Aapo Oranen. Lisäksi hankkeessa työskenteli hankesuunnittelija Miikka Vuorinen ja viestinnän parissa viestintäpäällikkö Pirita Tiusanen.


v2