Paljon työtä tehtävänä – ulkomaalaistaustaisten seksuaaliterveyden edistämiselle tilausta

Lisännyt VIGOR
Paljon työtä tehtävänä – ulkomaalaistaustaisten seksuaaliterveyden edistämiselle tilausta

VIGOR-hankkeen työntekijöiden mielestä parhaaseen tulokseen hankkeen suunnittelussa päästään, kun kuunnellaan millaisia toiveita ja ajatuksia hankkeen kohderyhmillä on. Tässä onnistuttiin, kun alkuvuodesta kiertäneeseen kyselyyn saatiin suuri määrä vastauksia.

Tarvitsevatko ulkomaalaistaustaiset enemmän tietoa seksuaaliterveydestä? Entä seksuaaliterveyspalveluista? Millaisia teemoja tulisi käsitellä?

Muun muassa tällaisia kysymyksiä esitettiin kyselyssä, jonka vastaukset auttavat kehittämään VIGOR-hanketta.

VIGOR | Tervettä elinvoimaa -hankkeessa edistää ulkomaalaistaustaisen seksuaaliterveyttä pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Kajaanissa. Tässä hankkeessa ulkomaalaistaustaisella tarkoitetaan arabian, darin, kurdin, persian ja somalin kieliryhmien edustajia, joita VIGORin toiminnassa pyritään tavoittamaan.

Hankkeen ideana on kouluttaa edellä mainituista kieliryhmistä mentoreita, jotka vievät tietoa seksuaaliterveydestä omaan yhteisöönsä. Seksuaaliterveyteen liittyvät kysymykset ovat herkkiä. Myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat pitää aiheeseen tarttumista hankalana ulkomaalaistaustaisten kanssa. Siksi VIGOR-mentorit tulevat kohtaamaan myös terveysalan ammattilaisia ja kertovat heille oman kulttuurinsa erityispiirteistä.

Kyselyllä haluttiin kartoittaa vastaajien mielipiteitä muun muassa VIGOR-hankkeen tarpeellisuudesta. Samalla kysyttiin millaisia asioita kohderyhmien kanssa ja mentorien koulutuksessa tulisi erityisesti nostaa esille. Kaikkineen haettiin vastausta siihen, mitä hankkeen kehittämisessä on syytä huomioida.

Suurin osa vastaajista toimii sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena, järjestökentällä tai muuten aiheen parissa. Noin viidesosa kertoi, ettei työskentele aiheen parissa. Vastaajilla oli ymmärrystä siitä, millaista on työskennellä terveydenhuollossa sekä siitä, millaisia kysymyksiä tai huolia ulkomaalaistaustaisilla voi olla seksuaaliterveyteen liittyen.

Hankkeelle on tarvetta

Kyselyyn tulleiden vastausten perusteella voidaan todeta, että VIGOR-hankkeelle on tilausta niin ulkomaalaistaustaisten kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten taholta.

Valtaosa vastaajista oli joko samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että ulkomaalaistaustaiset tarvitsevat enemmän tietoa seksuaaliterveydestä ja seksuaaliterveyspalveluista.

Vastaajat olivat myös sitä mieltä, että ammattilaiset tarvitsevat enemmän tietoa ja työkaluja ulkomaalaistaustaisten seksuaaliterveyden käsittelemiseen.

Kaikkiaan vastaajat olivat pääsääntöisesti sitä mieltä, että VIGOR-hankkeelle on tarvetta.

VIGORissa on tarkoitus murtaa hiljaisuuden kulttuuria seksuaaliterveyskysymysten ympärillä. Vastauksissa tulikin esille, että moni toivoo, että ulkomaalaistaustaisiin liittyviä haitallisia stereotypioita saataisiin purettua puhumalla asioista selkeästi ja suoraa. Tästä kirjoitti yksi vastaaja silmiäavaavasti:

”Asioista puhumiseen suhtaudutaan mielestäni turhan hyssyttelevästi, tai lähinnä ahdistelu-kärki edellä, jolloin kaikki huomio on sen rasistisen uskomuksen ympärillä, että ulkomaalaiset miehet ahdistelevat ja raiskaavat suomalaisia tyttöjä ja naisia.” 

”Puhe maahanmuuttajataustaisten naisten ja tyttöjen seksuaalioikeuksista on ollut lähes olematonta.”

Millaista oppia mentoreille?

Vastaajat kertoivat myös omia ajatuksiaan siitä, millaisia aiheita mentorikoulutuksissa tulisi käsitellä – ja miten.

”Jokaisella yhteisöllä on jo olemassa paljon tietoa ja oma tapansa käsitellä asioita, ja tämä viisaus tulisi saada näkyviin. Eli ei vain niin, että me kaadamme tietoa ’muille’.”

”Kaikille ei ole helppoa puhua tai edes miettiä aiheita, jos tilanteessa on toista sukupuolta olevia. Myös kuvien ynnä muiden sellaisten käyttöä kannattaa harkita takkaan, parempi olisi ehkä vain piirretyt kuvat intiimialueista.”

Moni vastaajista toivoi, että mentorikoulutuksessa otettaisiin tyttöjen ja poikien ympärileikkaukset yhdeksi koulutuksen aiheeksi. Muiksi mentorikoulutusaiheiksi he mainitsivat muun muassa yksinäisyyden, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden, seksuaalirikokset ja avioliiton sisäisen raiskauksen, raskauden keskeyttämisen, tunteet, kahden kulttuurin identiteetin, toimintahäiriöt, lapsettomuuden ja itsemääräämisoikeuden.

Esille nousi myös, että seksuaalisuutta voi käsitellä senkin kautta, että se on ilon ja mielihyvän lähde:

”Seksuaalinen nautinto ja seksuaalisuus voimavarana – muutenkin positiivinen suhtautuminen seksuaalisuuteen. Ei mennä ongelmat, sairaudet ja haasteet edellä.”

Useissa vastauksissa muistutettiin, että myös suomalaiset tarvitsevat koulutusta ja rohkeutta tarttua hankalana pidettyyn aiheeseen.

”Seksuaaliterveys on aihepiiri, joka usein koetaan haasteelliseksi keskustella erityisesti maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa. Tästä syystä ammattilaisten osaamiseen, ammattitaitoon ja sensitiivisyyteen tulee kiinnittää huomiota ja luoda yhä enemmän mahdollisuuksia kouluttautua tällä saralla.”

”Tarvitaan niin ulkomaalaistaustaisten valistusta kuin myös suomalaisten valistusta siitä, miten ja missä kertoa ulkomaalaistaustaisille seksuaaliterveydestä.”

”Itse näen omassa työssäni maahanmuuttajanaisten parissa, että näistä aiheista tulee keskustella ja pitää luentoja, mutta silloin tulee kiinnittää huomiota sensitiiviseen kohtaamiseen ja asian käsittelyyn.”

Lämmin kiitos jokaisesta vastauksesta. Ne ovat kaikki arvokkaita ja jokainen niistä hyödynnetään. Vastausten pohjalta on hyvä lähteä rakentamaan onnistunutta ja kohderyhmiä hyvin palvelevaa hanketta!

Lue myös blogi: 10 kohtaa: Miksi ulkomaalaistaustaisen (seksuaali)terveyden edistäminen on tärkeää?


v2